Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De duur van een Coach beeldend sessie voor volwassenen is 1.30 uur. Voor kinderen 1 uur. De duur van lessen, workshops en trainingen variëren.
Coach beeldend sessies kunnen plaatsvinden bij de coach beeldend of bij de gecoachte persoon (op het werk/opleiding), of online via skype.
Workshops/cursussen vinden plaats bij de tekentaaldocent of op locatie.

Coach sessies, individuele begeleiding op maat, trainingen en lezingen zijn incl. materialen en exclusief 21 % btw.
Coach sessies online zijn exclusief materialen en exclusief 21 % btw.
De tekencursussen en workshops, zijn incl. materialen en inclusief btw.

De betaling van Coach sessies, privé tekenlessen, individuele begeleiding op maat, lezingen, dient te worden voldaan na ontvangst van de factuur. Bij te late betaling zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.
De betaling van een workshop dient óf voor aanvang van de workshop, na ontvangst van de factuur, te zijn voldaan óf geschiedt contant tijdens de workshop.
Het lesgeld voor een cursus dient voor aanvang van de eerste les, na ontvangst van de factuur, te zijn voldaan. Indien de factuur niet is betaald kan de cursist niet deelnemen aan de cursus.
Als de cursist voortijdig stopt met de cursus/workshop, blijft de betalingsverplichting bestaan. Bij ziekte of andere onvermijdelijke omstandigheden wordt samen met de cursist naar een oplossing gezocht.

Coach Beeldend sessies (kinderen en volwassenen) dienen ten minste 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders wordt het sessietarief in rekening gebracht.
Bij afzeggen van de kant van Anneke Haans zal altijd een vervangende les of sessie aangeboden worden.

Als een coachingopdracht wordt gegeven en betaald door een ander dan de gecoachte persoon, worden er met alle personen afspraken gemaakt over de doelen van de coaching, de voortgangsrapportage en de (tussen)evaluatie van de coaching.

Voor trainingen, workshops en lezingen in opdracht worden, na een oriënterend gesprek, afspraken gemaakt over locatie, aantal personen, betalingen, welke zaken inclusief/exclusief zijn, doelen, materialen, etc. Deze afspraken worden opgenomen in een contract. Zo nodig wordt een aanbetaling gevraagd met het oog op inkopen van de materialen.

Beeldende coaching is een complementaire therapie. Zo nodig zal Anneke Haans doorverwijzen naar een specialist of huisarts.

Met het oog op de voortdurende verbetering en bevordering van vakbekwaamheid in de beroepsuitoefening is Anneke Haans als Coach Beeldend en Tekentaaldocent geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging Tekentaal. www.tekentaal.nl
Anneke Haans neemt regelmatig deel aan nascholingen, intervisie en supervisie.

Anneke Haans is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie SCAG. Mochten er zich problemen voordoen tussen cliënt/klant en Anneke Haans, en er onderling niet tot een bevredigende oplossing wordt gekomen, dan kan de cliënt/klant zich richten tot de beroepsvereniging Tekentaal. Deze zullen bemiddelen en zo nodig een klachtenfunctionaris inschakelen. www.tekentaal.nl.

Voorafgaand aan een Coach beeldend traject of individuele begeleiding op maat wordt een samenwerkingscontract opgesteld en door client/klant en Anneke Haans ondertekend. De client/klant verklaart zich door ondertekening akkoord met het op eigen risico deelnemen aan de Coach beeldend sessies/ individuele begeleiding en erkent hiermee dat Anneke Haans niet aansprakelijk is voor psychische of lichamelijke klachten of afwijkingen.

Anneke Haans kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kleding, eigendommen, andere schade voortvloeiend uit tekenlessen, workshops, trainingen, tekentherapie, noch voor eventuele door een client/cursist veroorzaakte schade.

De client/cursist gaat akkoord met de algemene voorwaarden door betaling van de factuur.